Prijava

Starši lahko prijavijo učenca na šolsko prehrano:

  • praviloma v mesecu juniju za naslednje šolsko leto oziroma
  • kadarkoli med šolskim letom.

Prijava na šolsko prehrano se vloži na predpisanem obrazcu, ki so ga prejeli vsi učenci. Obrazec se dobi tudi v tajništvu šole ali v rubriki Za starše in učence/Obrazci. Prijavo hrani šola do konca šolskega leta, za katerega je bila oddana. 

Šola sklene s starši pogodbo o zagotavljanju šolske prehrane, v kateri so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 

Preklic prijave in odjava prehrane

Oddano prijavo na šolsko prehrano lahko starši kadarkoli prekličejo. Starši lahko za stalno odjavijo vse obroke ali zgolj posamezne obroke šolske prehrane.   

Izpolnjeno in podpisano pisno izjavo o prijavi ali odjavi lahko starši oddajo pri:

  • razredniku,
  • v tajništvu šole.

Preklic in odjava velja z naslednjim dnem po prejemu preklica oziroma odjave. 

Obrazce za preklic in odjavo šolske prehrane dobijo starši v tajništvu šole ali v rubriki Za starše in učence/Obrazci.

Odjava in prijava posameznega dnevnega obroka med šolskim letom

Starši lahko odjavijo ali prijavijo posamezni obrok s pisnim obvestilom preko učenca, po e-pošti (na naslov os-jozemoskric.lj@guest.arnes.si) ali osebno pri poslovni sekretarki. 

Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8. ure. 

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Učencu bo zagotovljen posamezni obrok, če bodo starši ali učenec še isti dan pred začetkom pouka do 8. ure obvestili poslovno sekretarko, da bo prisoten pri pouku.   

Plačilo polne cene obroka

V kolikor straši posameznega obroka ne odjavijo pravočasno, plačajo polno ceno obroka, vključno s subvencijo.

Odjavljeni obroki prehrane se obračunajo naslednji mesec.

(Skupno 602 obiskov, današnjih obiskov 3)